isiZulu translation People’s Agreement of Cochabamba

Ingqungquthela Yomhlaba Yabantu Mayelana Nokushintsha Kwesimo Sezulu Kanye Namalungelo kaMother Earth eCochabamba, ngoApril ka2010

 

Isivumelwano Sabantu

 

Namhlanje uMother Earth ulimele futhi nekusasa labantu lisengozini. Uma isivuvu esigcwele umhlaba wonke sinyuka ngo2degress Celsius, isimo esingasiholela kwi “Copenhagen Accord”, cishe kunamathuba angu50 wamaphesenti ongaholela ukuthi umonakalo ongenzeka kuMother Earth awusoze waxazululeka. Phakathi kwamaphesenti angu20 kuya kwangu30 ezimila zendaloziyoba sengozini yokunyamalala. Izingxenye ezinkulu zamahlathi nazo ziyoba senggcupheni, izomiso kanye nezikhukhula kuyokwenzeka ezindaweni ezahlukene zomhlaba, izindawo eziwugwadule ziyokwanda, bese kuthi ukuncibilika kwezindunduma zezintaba zamaqhwa kuyoshuba kakhulu eAndes naseHimalaya. Amazwe amaningi ayizigqingi ayonyamalala. Bese kuthi eAfrika kube nokushisa okukhulu okuyizinga elingaphezulu kuka3degree Celsius. Kanjalo, nokukhiqizwa kokudla kuyonyamalala emhlabeni, okuyodala umonakalo oyba nomthelela omkhulu ekuphileni kwabantu ezindaweni ezinkulukazi zomhlaba, kanti isibalo sabantu abaphethwe indlala emhlabeni siyonyuka ngokwethusayo, isibalo vele esesila u1.02 wamabhiliyoni abantu.

 

Izimboni kanye nohulumeni bamazwe  aziwa “njengathuthukile”, ngokuhlanganyela kanye noquqaba lomphakathi lezobuchwepheshe bezesayensi, basiholele ekutheni sixoxe ngokushintsha kwesimo sezulu njengenkinga ebhekene nokunyuka kwamazinga esimo sezulu ngaphandle kokuzibuza ukuthi lokhu kudalwa yini – kanti indlela yokulawula yongxiwankulu.

 

Sibhekene nenkilayitheka engapheli elawulwa ngamadoda ngokuthi sivumelane nabo kunoma yini kanye nokuchithakala kwabantu nemvelo okwabhebhetheka ngenkathi kufika indlela entsha yokukhiqiza phecelezi (“i-industrial revolution”).

 

Indlela yokulawula yongxiwankulu ifike nomkhuba womqondo wokuncintisana kithina, inqubekela phambili kanye nokukhula okungenamkhawulo. Lenqubo yokukhiqiza nokuthenga efuna inzuzo engenamkhawulo, okuhlukanisa uluntu ezintweni zemvelo futhi enika umqondo wokubusa imvelo kushintshwe yonke into idayiswa: amanzi, umhlaba, amasiko, okhokho, ubulungiswa kanye nonembeza, amalungelo abantu kanye nempilo uqobo.

 

Ngaphansi kwenqubo yongxiwankulu, uMother Eart uphendulwe waba isizinda semikhiqizo engagayiwe, kuthi abantu benziwe abathengi kanye nabakhiqizi kuqhakambiswe ukuthi abantu banana, hayi ngabayikho.

 

Ubungxiwankulu budinga umbutho onamandla wezimboni ukuze izindlela zawo zokuthola kanye nokubusa ngokulawula phezu kwezindawonemukhiqizo yemvelo, becindezela ukuphikiswa nguluntu. Indlela yokulawula nokubusa umhlaba wonke.

 

Uluntu lubhekene nengqinamba enkulu: ukuqhubeka nendlela yongxiwankulu, nokufa, noma ukukhetha indlela enokuzwana nemvelo kanye nokuhlonipha impilo.

 

Kubalulekile ukuthi sifake inqubo entsha ezoletha ukuzwana phakathi kwemvelo kanye nabantu. Futhi ukuze kube khona ukuba sendaweni eyodwa nezemvelo. Kufanele kubekhona ukulingana phakathi kwabantu. Sinombono kubantu bomhlaba wokuthi ukubuyisela kanye nokuqinisa kolwazi, ukuhlakanipha, kanye nemikhuba yokhokho yaBantu Bokuzimilela, okuvunyelwana ngawo emqonndweni kanye nasemikhubeni “Yokuphila Kangcono”, okuwukubhekelela uMother Earth njengomuntu philayo esinganakwahlukaniswa naye, azimelel kithi nathi ngokunjalo, kanye nokusekelana nobudlelwano bezomphefumulo.

 

Ukubhekana nokushintsha kwesimo sezulu, kufanele simazise uMotherEarth njengesiphethu sempilo bese sifika nendlela entsha emi kulemigomo:

 

*Ukuzwana nokulingana kubobonke nasezintweni zonke

*Ukubhekelelana, ukubumbana, kanye  nokulingana;

*Ukuhlanganyela ekuphileni kahle kanye nokwaneliseka ngezidingo zemihla

Ngemula kuwonkewonke;

*Abantu abazwana nendalo;

*Ukwazisa abantu ngabayikho, hayi ngabanakho;

*Ukuqedwa kokubuswa ngokulawulwa komhlaba wonke nokugaxelela;

*Ukuthula kubantu bonke kanye noMother Earth.

 

Lomqondo esiwuxhasayo akusiwo ongenamkhawulo futhi wentuthuko ecekela  phansi. Wonke amazwe adinga ukukhiqiza izimpahla nezidingo ezibalulekile  ukwanelisa okudingeka kakhulu kubantu bawo, kodwa angeke akwazi  ukulandela indlela yentuthuko eholele amazwe acebe kakhulu ukuthi acekel phansi kankhulu ezendalo ngendlela engeke yakwazi ukumumatha umhlaba. Njengamanje indlela yokuzivuselela komhlaba isidlule ngaphezulu kwamaphesenti angu30. Futhi uma lokhu kuqhubeka ukuxhashzwa ngekwedlulelwe kukaMother Earth wethu, singadinga ukuthi sibe nemihlaba emibili ngonyaka ka2030. Lapho kuzimelelwene khona abantu beyingxenye eyodwa, ngeke sikwazi ukubhekana namalungelo abantu bodwa ngaphandle ukuchukuluza ukungalingani nayo yonke into ephilayo. Ukuze siqinisekise amalungelo abantu futhi siqale phansi ubudlelwane obunokuthula nendalo, kubalulekile sazise futhi sisebenzise amalungelo kaMother Earth. Kungakho-ke sithi sizohlanganyela nalomqondo weUniversal Declaration on the Rights of Mother Earth, lapho kuqoshwe khona ukuthi:

 

*Ilungelo lokuphila nokubakhona;

*Ilungelo lokuhlonoshwa;

*Ilungelo lokuqala kabusha ukukhiqiza ngezendalo nokuqhubeka ngokujikeleza

ngokwemvelo ukuzivuselela ngaphandle kokuthikamezwa kwabantu;

*Ilungelo lokuthi ezendalo lithathwe njekokuphilayo futhi okunobuhlobo;

*Ilungelo lamanzi njengesiphethu sempilo;

*Ilungelo likamoya ohlanzekile;

*Ilungelo kwezempilo;

*Ilungelo lokukhululeka lngagcoliswa izisisi kanye neminye imikhiqizo

yamakhemikhali anobuthi kanye nacekelaphansi unomphela;

*Ilungelo lokukhululeka ekushintshweni nasekwenziweni kwemifakela

kwisiqu sayo sokuzimilela ngokwendalo ngendlela eyenza ukuthi sibe

sibe sengcupheni yokungakwazi ukusebnza ngokubalulekile kanye

nangokunempilo;

*Ilungelo lukuvuselela kabushangokushesha lamalungelo okudalwe izenzo

Zabantu.

 

“Lomqondo onvunyew ngabaningi” ujonge ukusimamisa lezizisizi zegesi ezingcolisayo ukuze kuqale kusebenze uArtcle 2 weUmited Nations Framework Convention on Climate Change othi “ukusimamisa kwezisisi zagesi ezingcolisayo emoyeni kuze kufike lapho kuzovimbeka khona ubungozi obuza nesimo sezulu”.

 

Umbono wethu uncike kumgomo ojwayelekile onomlando kodwa ube unezinto ezhlukahlukene obhekene nazo, ukuthi amazwe athuthukile azinikele ezinjongweni zokunciphisa ukukhiqiza izisisi ezingcolisa umoya okuyokwenza ukuthi ukuzinza kwalezizisisi zegesi engcolisa umoya kubuyele ka330ppm ngakho-ke izinga lokushisa emhlabeni kube u1degree Celsius.

 

Ukugcizelela isidingo sokuthi lokhu kwenzeke ngokushesha ukuze lombono ugcwaliseke, ngokuxhaswa ngabantu, izinhlangano kanye namazwe, amazwe athuthukile kufanele azinikele ngokwehlisa ukuphumela emoyeni kwezisisi ezingcolisayo okungavumela ukuthi kube nezinjongo zesikhashana, kodwa futhi sibe sigcine umbono wethu uzwelana nokulingana kwesimo sezulu emhlabeni; ngokuvumelana nenjongo yeConvention. “Lomqondo ohlanganyelwe owokwenza ukuhlanganyela kwizinjongo zesikhathi eside” ezingxoxweni zokushihtsha kwesimo sezulu okungafanele kunciphiswe njengokuchaza ngokunyuka kwamazinga esimo sezulu kuhlanganiswe indlela yokwakha, ukukhiqiza nokuthenga, kanye futhi neminye imithelela ebalulekile njengokwazisa aMalungelo kaMother Earth ukuze kube khona ubudlelwano bokuthula nendalo.

 

Amazwe athuthukile, njengabantu ababenomthelela omkhulu ekushintsheni kwesimo sezulu, njengoba ngokomlando kuzofanele bahlenge lesisimo, kufanele bazi futhi bahloniphe isikweletu sabo sokushintsha kwesimo sezulu macala onke njengomnyombo onobulungiswa, onomphumela, kanye nesixazululo sesayensi esushintsheni kwesimo sezulu. Ngakho-ke sifuna ukuthi amazwe athuthukile enze lokhu okulandelayo:

*Ukuhlanzwa kabusha kumazwe asathuthuka indawo yomoya ngenxa

yemiphumela yokuphumela kwezisisiezingcolisayo. Lokho kusho ukuqedwa

ukubuswa yibo emoyeni ngokwehlisa izisisi ezingcolisa umoya;

*Babhekane nokukhokha kanye nokubahlinzeka ngezobuchwepheshe amazwe

asathuthuka ngezidingo okusukela ekulahlekelweni amathuba entuthuko ngenxa

yokuphila ngaphsni kwesimo esilawulwayo sendawo yasemkhathini;

*Ukunakekelwa kwamakhulu ezigidigidi zabantu bazophoqeka ukuze bathuthe

emazweni abo ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu okudalwe yilamazwe

(athuthukile) futhi kuqedwe imigomo yabo eqinile yokuthuthela emazweni abo,

ezonika izifiki impilo engcono egcizelelwa ngokuphelele ngamalungelo esintu

emazweni abo;

*babhekene nokuhlela kabusha izikweletu ezincike kumthelela yokushintsha

kwesimo sezulu emazweni asathuthuka ngokuza nezindlela okuvimba,

ukunciphisa, kanye nokubhekana nomonakalo odalwe ukungcolisa kwabo

ngokwedlulele;

*Ukuzihlonipha lezizikweletu njengendlela ebanzi yesikweletu sikaMother Earth

Ngokuzimbandakanya futhi basebenzise iU.N. Universal Declaration on the

Rights of Mother Earth.

 

Akufanele kubhekwane kuphela nokunxeshezelwa ngemali, kodwa nangokubuyiswa kobulungiswa obuqala kabusha, okubonakala njengokubuyiselwa kwesithunzi kuMother Earth wethu kanye nakho konke okuphilayo.

 

Kufanele singamukeli imizamo yamazwe ukucishwa kweKyoto Protocol. Okuyiyona kuphela ebophezela ngokomthetho izindlela ezithile zokwehlisa ukukhiqizwa emoyeni izisisi zegesi ezingcolisayo ngamazwe athuthukile.

 

Sizokwazisa umhlaba ukuthi, phezu kokubabezinikele ukwehlisa ukukhiqizwa kwelezizisisi, amazwe athuthukile anyuse ukukhiqizwa kwalezizisisi ngamaphesenti angu11.2 kusukela ku1990 kuya ku2007.

 

Kusukela ngaso futhi lesosikhathi, ngenxa yokungalawuleki kokuthenga, iMelika yenyuse ukukhiqiza kwesisisi segesi engcolisayo ngamaphesenti andgu16.8, okufinyelela kumathani angu20 kuya ku23 umuntu emunye wensizi engcolisayo. Lokhu kungaphezulu kwesibalo esingu9 kumuntu oyedwa “emazweni angathuthukile”, kube isibalo esingaphezulukumhlali oyedwa emazweni aseNingizimu nogwadule eAfrika.

 

Asiyamukeli “iCopenhagen Accord” engekho emthethweni evumela amazwe athuthukile ukuthi ehlise ngokungenele ukukhikiza izisisi zegesi engcolisayo ngenxa yezinkulumo nokuzinikelela kwabathile , okungukudelela isithunzi semvelo sikaMother Earth futhi okusiholela ekutheni amazinga esimo sezulu anyke cishe afike ku-4Celsius Degrees.

 

Ingqungquthela elandelayo Yokushintsha Kwesimo Sezulu eyobanjwa ngokuphela kuka2011 eMexico kofanele ivumelane nokubuyekezwa kweKyoto Protocol ngokuzinikelela okwesibili esikhathini kusukela ku2013 kuya2017 lapho amazwe athuthukile kofanele avume ukwehlisa okubonakalayo ukukhiqiza emakhaya noma-nje ngamaphesenti angu50 uma kubhekwa kumazinga ango1990, okungahlanganisi izimakethe zensizi noma ezinye izindlela ezifihla ukwahlulela ekwehliseni ukukhiqizwa kwezisisi zegesi engcolisayo.

 

Sidinga okokuqala ukuqalwa kwenhloso kwiqembu lamazwe athuthukile ukuze aphumelele ekuzinikeleleni ngabanye izwe nezwe elithuthukile ngaphansi kwemigomo yemizamo esizanayo komunye nomunye, ngaleyondlela kugcineke indlela yeKyoto Protocol eua ekwehliseni ukukhiqizwa kwezizisisi ezingcolisayo.

 

IMelika njengelizwe elilodwa kuAnnex1 emhlabeni elingazange livumelane neKyoto Protocol, inomthwalo kubobonke abantu basemhlabeni ukwenza isivumelwano nalombhalo futhi izinikele ukuhlonipha okuhloswe ukwehliswa kwemikhiqizo yezisisi ezingcolisayo ngokucishe kulingane nesibalo sonke somnotho wayo.

 

Thina bantu sinelungelo elilinganayo kufanele sivukelwe kwimiphumela enobungozi yokushintsha kwesimo sezulu futhi siyawuchitha lomqondo wokwenziwa ngenye indlela ngenxa yomlando wokukhiqiza emoyeni izisisi ezingcolisayo ngamazwe athuthukile, nabo ngokwabo okuzofanele ukuthi baqale izinqubo zempilo nokuthenga kulesisimo esiphuthumayo esibhekene nomhlaba.

 

Sikubona kubalulekile ukubhekana ngqo nalemiphumela ewubungozi yokushintsha kwesimo sezulu, futhi sibona ukuqala kabusha kuyindlela kunokuba sengathi siyabaphoqa, kanti kube futhi njengethuluzi elingasiza ukuqala lemizamo, okuyokhombisa ukuthi kungenezeka ukuthula nendalo ngenye inqubo ehlukile yokuphila.

 

Kubalulekile ukwakha isikhwama semali esizimele ukubhekana nokushintsha kwezulu njengengxenye yendlela yemali elawulwa ngokuzimela, ngokusobala kanye nangokulingana kuwowonke amazwe. Lesisikhwama semali kufanele sebhekelane nokuhlolwa komthelela kanye kwenani elidingekayo emazweni athuthukayo kanye nezidingo ezisukela kulemithelela futhi kuqashwe ukuxhasa engxenyeni yamazwe athuthukile. Lokhu kufanele futhi kuhlanganise nendlela yokunxephezela ngomonakalo wamanje nongadaleka kusasa, ukulahleka kwamathuba ngenza yezimo ezibucayi zomthelela womonakalo wesimo sezulu, futhi nenani elengeziwe uma ngabe umhlaba wethu ungadlula kulokhu okungabekezelelwa umhlaba, njengaleyomthelela eqhamukayo enokuvimba “Ekuphileni Kangcono”.

 

I“Copehagen Accord” yafaka ingcindezi phezu kwamazwe asathuthuka ngamazwe ambalwa, beletha izidingongqangi ezinganele, imizamo kanye, nokwehlukanisa nokudala uthuthuva phakathi kwabantu futhi baphoqa amazwe asathuthuka ngokubeka imigomo yokuthola ngokubuyekeza kanye nangokwenze sengathi bazothuthukisa. Futhi siyasiyafunga ngokungamukeleki umzamo wenqubo yezingxoxo zomhlaba ukukhoma izizwe ezisathuthuka ezisengcupheni kakhulu ukulinyazwa isimo sezulu, okudala ukuphikisana, ukungalisani kanye nokubandlululana bebodwa.

 

Isisivivinyo esikhulu esibhekene nesintu sokuqeda isivuvu kanye nokuphola komhlaba singanqobeka ngoshintsho olukhulu ngezindlela zolimo ukuze kube khona indlela egcinekayo yokukhiqiza esetshenziswe ngabantu bendawo kanye nabasemaphandleni abalimayo, kanye nezinye izindlela nemikhuba yokhokho engaba nomthelela ekuxazululeni inkinga yezolimo kanye nokuzibusa ngokudla. Lokhu kuqondeka njengelungelo labantu ukuthi balawulwe imbewu yabo, umhlaba, amanzi kanye nokukhiqizwa kokudla, lokho okuyoqinisekisa, ngezinqubo zokukhiqiza ezinokuzwana noMother Earth futhi okuzwana namasiko, ukungenelela okwanele okwahlukahlukene nokudla okunomsoco okungahambisana noMother Earth futhi kugxiliswa (ukusebenzinsa njengemiphakathi kanye nokubambisana) kokukhiqiza kwazozonke izizwe nabantu.

 

Ukushintsha kwesimo sezulu manje isikhiqiza imthelela exakile kwezolimo kanye nendlela yokuphila kwabantu bendawo kanye nabalimi umhlaba wonke, futhi lemthelela iyokwenza isimo sishube esikhathini esizayo.

 

Ezohwebo zolimo, kwezenhlalakahle, ezomnotho, kanye namasiko ngendlela eomhlaba yokukhiqiza kongxiwankulu kanye nomqondo wabo wokukukhiqiza ukudla kwizimakethe futhi kangabe kusafezeka ilungelo, ukudla okunomsoco, okunye okuyizizathu ezihamba phambili ekushintsheni kwesimo sezulu. Ubuchwepheshe bezetechnology, ezokudayisa, kanye nendlela abenza ngayo kwezombusazwe ikona okuholela ekuqhubekeni kwenzikayizeki yokushitsha kwesimo sezulu futhi enyusa indlala emhlabeni. Ngalesosizathu, siyayichitha i(Free Trade Agreements) kanye ne(Association Agreements) kanye nazozonke izindlela ezisetshenziswa kumaIntellectual Property Rights empilweni, izindlela zamanje zobuchwepheshe betechnology (ukukhuliswa kwezomimo ngesayensi) nezinye izixazululo ezingamanga kanye nokunye okuholela esmweni esinzima kakhulu kulenkilayitheka yamanje.

 

Ngokuhlanganyela siyayinqaba indlela lapho ongxiwankulu benza izakhiwo ezinkulu futhi bangenele ezindaweni ezinokumbiwa phansi, ukudayswa ngasese kwamanzi, kanye nezindawo eziqasheshelwe imibutho yabezempi, bexosha abantu bokuzimilela emhlabeni yabo, okubakhinyabeza ukuthi bazibuse ngokudla okushubisa isime sibe bucayi sezenhlakahle kanye nezemvelo.

 

Sifuna ukuhlonishwa kwalungelo labobonke abantu, okuphilayo, noMother Earth ukuthi athole amanzi, futhi siyaxhasa isimemezelo nguhulumeni waseBolivia ukubona amanzi njeNgelungelo Lesintu elibalulekile.

 

Ukuchazwa kwamahlathi asetshenziswa ezingxoxweni zeUnited Nations Framework Convention on Climate Change okuhlanganisa okulinyiwe, akwamukelekile. Lokhu okutshalwa okwesikhashana akusiwona amahlathi. Ngakho-ke sidinga izingxoxo ezinezizathu ezibhekelela amahlathi, amahlanze kanye nokwahlukaniswa kwezemvelo emhlabeni.

 

IUnited Nations Declaration on the Rights of Indigenous People kufanele kubhekelelwe kwenziwe futhi kuhlanganiswe ezingxoxweni zesimo sokushintsha kwesimo. Iqhinga elihamba phambili kanye namnyakazo wokugwema ukuqedwa kanye nokubukelwa phansi kwamahlathi kanye namahlanze ukuthi kwaziwe kuhlonishwe amalungelo emihlaba kanye nezindawo, ikakhulukazi ngoba amahlathi amaningi angaphakathi kwezindawo ezihlala abantu bokuzimilela kanye nezizwe kanye nemiphakathi yasemaphandleni.

 

Kufanele sichithe izindlela zokumaketha ezinjengoREDD (Redd Emissions from Deforestation and Forest Degradation) kanye neminye imizamo efana nayo ehlukumeza ukuzimela kwabantu kanye namalungelo abo ngaphambi kuvunyelwane ngokukhulukekileyo kanye nokwaziswa kanye nokuzimela kwawowonke Amazwe, imikhuba yabantu, kanye naMalungelo eMvelo.

 

Amazwe angcolisa umoya ngezisisi kufanele anike izidingongqangi zobuchwepheshe kanye nezomnotho ezidingekayo ukukhokhela ukubuyekezwa kabusha kanye nokunakekelwa kwamahlathi ezindawo zabantu bokuzimilela emazweni okhokho babo lapho babe ziphilela khona ngoludala. Ukunxeshezelwa kufanele kuqonde futhi kuyengezwe izimali ezethenjiswe ngamazwe athuthukile ngaphandle kohwebo kwemakethe yohwebo lwesisi esingcolisayo. Sifuna lamazwe ayeke manje ukusebenzisa lamahlathi phezu kwezithembiso ezingomabuyaze. Sibiza ohulumeni ukuthi badale inqubo yomhlaba wonke ukubuyekeza kabusha amahlathi kanye nemahlanze, okuzophathwa futhi kunakekelwe ngabantu, kube yibo abatshala izimbewwu zamahlathi, izihlahla zezithelo kanye nokunye okuhlobisa okwemvelo njengezimbali. Ohulumeni kufanele baqede izivumelwano ngamahlathi futhi baxhase ukongiwa kwamafutha emhlabathini futhi ngokukhulu ukushesha bayeka ukuhlukukumeza umoya wendalo wamahlathi.

 

Sibiza Amazwe ukuthi ahloniphe futhi agcine, aqinisekise ukwenziwa kwamalungelo omhlaba kanye namalungelo abantu bokuzimilela, ngisho neUnited Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples ngaphansi kweILO Convention 169, kanye namanye amathuluzi okubonisana, imigomo kanye nezindlela zokumelana nezingqinamba ezifike nokushintsha kwesimo sezulu. Ikakhulukazi. Sibiza Amazwe ukuba abheke ngokusemthethweni ukunikwa kwezindawo, kanye neziphethu zendalo ukuze kuqinisekiswe izindlela zethu zakudala zokuphila ezingenza ukuthi kuxazululeke inkinga yokushintsha kwezulu.

 

Sifuna ukumbandakanya uma kwenziwa izinqumo, sihlanganyele ngaphambi, ngokukhululekileyo nangokwaziswa nangokuvumelelena nabantu bokuzimilela kuzozonke izingxoxo, emacebeni kanye nasekuqalweni kabusha kwezindlela zokushintsha kwesimo sezulu.

 

Ukungcoliswa kwezindawo kanye nokushintsha kwezulu kufika emazingeni athusayo, futhi omunye umphumela ukuthi abanti bahambe ezindaweni zazo anabanye abaqhamuka ngaphandle bafike. Makuqagelwe ungathi bayizigidi ezinamashumi amabili nanhlanu abantu asebebaleke emazweni nasezindaweni zabo ngenxa yesimo sezulu ngo1995. Njengamanje balinganiselwa kwizigidi ezingamashumi zyisihlanu, futhi kubonakala sengathi kuyoba phakathi kwamakhulu amabili esigidi nesigidigidi esisodwa sabantu abayosuka ezindaweni zabo bebalekiswa isimo sokushintsha kwezulu ngonyaka ka2050.

 

Amazweathuthukile kufanele akwenze kube umthwalo wawo ukunakekela bafika ngoba bexoshwa izimo zezulu, babamukele ezindaweni zabo futhi bahloniphe amalungelo abo ngokuzibophezelela ngezivumelwano njengeZizwe zonke zikwazi futhi ukuchaza ukuthi yini ukuba yisifiki kwelinye izwe ubalekiswa ukushintsha kwesimo sezulu..

 

Kweziwe futhi iInternational Tribunal Conscience ukungemukeli, ukwenza ngokusobala, ukubhala phansi, ukwahlulela kanye nokujezisa labo abayobe behlukumeza amalungelo ezifiki ngaphakathi emazweni abo, besendleleni kanye nalapho bephikelele khona, okuyokwenza kucace umthwalo weZizwe, izimboni kanye nezinye izinhlaka.

 

Izimali ezixhasayo okwamanje ezibhekene namazwe athuthukayo ngokushintsha kwezulu kanye nesiphakamiso seCopenhagen Accord akwenzi mehluko. Ngaphezu kweOfficial Develoment Assistance kanye nezisiza zomphakathi, amazwe athuthukile kufanele azibophezele kwizimali njalo ngonyaka zokuxhasa noma-ke nje zamaphesenti angu-6 eGDP ukubhekana nokushintsha kwezulu emazweni esathuthuka. Lokhu kungenzeka uma sibheka ukuthi inani elilingana nalamaphesenti angu-6 achithwa kwezokuvikela zezwe lonke, nanokuthi futhi ngokuphindaphindwe kahlanu kwamaphesenti angu-6 kubekelwe ukunyula amabhange awayo kanye nabaqageli bezimali, okwenza sibe nemibuzo eqinile mayelana nokuthi yini ebalulekile kakhulu emhlabeni wonke kanye nokulawula ngezombusawe. Loluxhaso kofanele lube ngoluqondile futhi olungenamibandela futhi olungeke luzimbandakanye nokulawulwa kwezwe noma ukuzihlelela kwemiphakathi.

 

Uma-ke sesibheka ukunganeliseki ngezinhlelo zamanje, uhlelo olusha loxhaso kufanele luqalwe nge2010 Climate Change Conference eMexico, oluzosebenza ngaphansi komthetho weConference of the Parties (COP) ngaphansi kweUnited Nations Framework Convention on Climate Change futhi babe ngaphansi kokulawulwa yilo, bemelwe ngokubalulekile ngamazwe asathuthuka, ukuqinisekisa ukuthi basebenzisa ngokweqiniso izibophezelo zoxhaso lwamazwe akuAnnex1.

 

Sekuke kwabikwa ukuthi athuthukile enyuse ngesivinini esikhulu imikhiqizo yezisisi ezingcolisayo uma esikhathini esisuka ku1990 kuya ku2007, noma kwasekubukiwe ukuthi ukwehluswa kuyoxhaswa ngezinhlelo zezimakethe.

 

Imakethe yesisisi esingcolisayo umayo phecelezi (icarbon market) isivele yaba nguhwebo oluyibungazwe kakhulu, ukudayiswa kukaMother Earth wethu. Ngakho-ke akukhona esingakubheka njengendlela yokubhekana nokushintsha kwezulu, ngoba kunokweba nokucekela phansi umhlaba, amanzi, kanye nempilo uqobo.

 

Lensambatheka ekade ikhona kungedala yesimo sezimali ikhombisile ukuthi imakethe ayikwazi ukulawula izindlela zezimali, anobuthakathaka futhi engenasiqinisekiso ngenxa yokuqagela bezimali kanye nokuqhamuka kwaba phakathi nendawo okwesikhashana. Ngakho-ke ngabe ubudedengu ukushiya ezandleni zabo ukunakekelwa nokuvikelwa kokuphila kwabantu kanye nokukaMother Earth wethu.

 

Akwemukeleki ukuthi izingxoxo zamanje ezihlosa ukudalwa kwezindlela ezintsha ezilulelwa futhi ezigqugquzela imakethe yesisisi esingcolisa umoya, ngoba izindlela ezikhona manje azizange zaxazulule inkinga  yokushintsha kwezulu noma futhi kwaholela ezenzweni zangempele neziqondile ukwehlisa izisisi eziluhlaza zegesi. Kubalulekile ukufuna ukugcwaliseka kwezibphezelo ezithathwa ngamazwe athuthukile ngaphansi kweUnited Nations Franework Convention on Climate Change mayelana nokunikizela ezobuchwepheshe kanye nentuthuko, nokungamukeli “ezokubukisa ngezobuchwepheshe-nje” okumenyezelwe ngamazwe athuthukile okusuke kumaketha ubuchwepheshe. Kubalulekile ukuthi kube nemigomo ukuze kudaleke kwenzeke izindlela  ezizosebenza nxazonke zokuziphatha ngokuzilawulwa kokungenelela, ukuphatha, kanye nokuhlola kokushintshana ngezobuchwepheshe. Lobuchwepheshe, kufanele bube obusebenzayo, obuhlanzekile futhi obuzwana nezenhlalakahle. Ngokunjalo, kubalulekile ukuqala isikhwama semali ukukhokhela kanye nezinto ezidingekayo zobuchwepheshe ezibalulekile eziyosebenza futhi kungenamibandela yamaproperty rights. Futhi izimvume ezigunyazwe uhulumeni, ikakhulukazi, kufanele manje zisuke ezandlelni zabantu abambalwa njengezimboni zibe semphakathini ukuze zigqugquzele ukuvuleleka kuwonkewonke kanye namanani aphansi.

 

Ulwazi olomhlaba wonke, futhi akufanele isizathu noma kube eyabantu bangasese ukuze balusebenzise ngasese, ngisho sekufakelwa ezobuchwepheshe. Amzwe athuthukile kufanele ukuthi ahlanganyele ndawonye ngezobuchwepheshe bazo namazwe asathuthuka, ukwakha iziznda zocwaningo emazweni asathuthuka ukuze kudalwe ubuchwepheshe nemikhiqizo emisha, kanye nokuvikela kanye nokugqugquzela kanye nokuthi kwenzeke “Ukuphila kahle”. Unhalba kufanele usinde ufunde kabusha imigomo nezindlela zokhokho kubantu bokuzimilela ukuqeda ukucekelwa phansi komhlaba, kanye nokugqugquzela imikhuba yokhokho, ulwazi nezomphefumulo ukuze sisinde “siphile kahle ngokuthula noMother Earth”.

 

Kodwa uma sesibheka ukuhudulwa kwezinyawo kwezombusazwe ngamazwe athuthukile ukuthi azibophezele kunemiphumela ngezibophezelo azithathe ngaphansi kweUnited Nations Framework Convention on Climate Change kanye neKyoto Protocol, futhi njengoba ingekho nendlela yomhlaba wonke yomthetho ukuqapha kanye nokulawulwa amacala ezulu kanye nemvelo aqhubeka ehlukumeza aMalungelo kaMother Earth kanye noluntu, sifuna kudalwe i-International Climate and Environmental Justice Tribunal ezoba namandla omthetho okuvimba, okwahlulela nokuhlawulisa Amazwe, izimboni kanye nabantu ngenhloso noma ngokungenhloso abangcolisa nabachukuluza isimo sezulu.

 

Ukuxhasa Amazwe ayobe evule izimangalo kwiInternational Climate and Environmental Justice Tribunal evulela amazwe athuthukile ahlulekayo ukuzibophezela kwizinqumo ngaphansi kweUnited Nations Framework Convention on Climate Change kanye ne Kyoto Protocol ngisho izibophezelo zokwehlisa izisisi zegesi eluhlaza.

 

Sinxusa abantu ukuthi baphakamise futhi bagqugquzele ushintsho olunzulu eZizweni eZihlangene (United Nations), ukuze wonke amalunga Amazwe azibophezele ngezinzinqumo zeInternational Climate and Environmental Justice Tribunal, isidingo seUniversal Declaration of the Rights of Mother Earth, kanye nesidingo sokushintsha isimo samanje sokubuswa ngobungxiwankulu. Indlela yomhlaba yokubonisana kanye nokubambisana kuyozimelela ohlelweni olulungiselelayo oluyoqinisekisa ukuthuthuka okunemoumelelo okufanayo.

 

Ukuze kuhlelwe kuhlanganiswe umnyakazo womhlaba wonke wokwenza lemiphumela isebenza ngale “Accord of the Peoples’ sibiza ukwakhiwa kweGlobal Peoples Movement for Mother Earth, okuyobe kuzinze kwimigomo ezokuxhasana nokuhloniphana kwemisuka yethu kanye nemibono yamalunga, okuyoqala indlela yentando yeningi evulelekile ngokuhlanganyela kweminyakazo emhlabeni wonke.

 

Ngakho-ke siyenza ibe ngeyethu iglobal plan of action ukuze eMexico, amazwe athuthukile abhalwe kuAnnex1 ahloniphe izindlela ezikhona zomthetho zehlise ukukhiqiza izisisi eziluhlaza ezingcolisayo ngamaphesenti angu-50, bese kuthi iziphakamiso ezahlukahlukene ezikulesisivumelwano sithathwe sisetshenziswe.

 

Okokugcina, siyavuma ukwenza iSecond World’s People’s Conference on Climate Change kanye naMalungelo kaMother Earth ngo2011 njengenye indlela yokwakha iGlobal People’s Movement for Mother Earth futhi simelane nemiphumela yeClimate Change Conference ezobakhona ngokuphela konyaka eCancun, eMexico.

 

 

 

Advertisements
Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s